למשרד עורכי דין ד"ר אסף פוזנר ולמפעילי האתר חשובה הפרטיות שלך. אנו מתחייבים לשמירה על פרטיותך ולהגנה על המידע האישי שתמסור לנו. על מנת לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה אודות מדיניות הגנת הפרטיות שלנו והאפשרויות העומדות בפניך בעת השהות והשימוש באתר ובנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר www https://posner-law.co.il/

במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך עם המשרד נכללת הסכמתך לאיסוף מידע, שמירתו והשימוש בו על ידינו בהתאם למדיניות המפורטת לעיל ולהלן.

יודגש כי אינך מחויב/ת למסירת ה"מידע האישי" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, (מידע כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, מס' ת. זהות, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, השכלה וכיו"ב פרטים באמצעותם ניתן לזהותך באופן סביר), אולם מסירתו נעשית על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך.

כמו כן, במסגרת השימוש באתר הינך מודע והינך מביע את הסכמתך לקבלת חומר שיווקי. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך בהודעה כמפורט להלן ולחדול מקבלתו.

בשימושך באתר הינך מאשר בזאת כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד וכל מי מטעמו ו/או מפעיל האתר בגין השימוש במידע, כמפורט לעיל ולהלן.

לידיעתך, בכל שאלה בנושא הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, ניתן לפנות      למנהל השירות והתפעול האחראי על הגנת הפרטיות באתר, למייל  office@posner-law.co.il

יודגש כי התנאים המפורטים במסמך זה המפרט את מדיניות הפרטיות חלים על השימוש באתר זה על שירותיו השונים, באמצעות כל מכשיר תקשורת, לרבות טלפון סלולרי, טאבלט וכיו"ב ו/או כל פלטפורמה דיגיטלית אחרת.

המפורט במדיניות פרטיות זו מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר, כגון במסגרת "צור קשר" וכל בקשת מידע אחרת, טעונים הרשמה, במסגרתה תידרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל/י להירשם לשירותים הטעונים רישום. עם זאת, המשרד מתחייב לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד. במסגרת ההרשמה כאמור, חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד.

 השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע בין היתר בנוגע למאפייני הגלישה שלך, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך. המשרד ישמור את המידע במאגריו. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור/י בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות כדלקמן:

מסירת מידע לצד שלישי

המשרד   לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

זכות עיון במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי המשרד משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע של המשרד , שימחק במקרה זה מידע הדרוש לו רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל המשרד   על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקש המשרד   למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה למשרד לפעול כאמור.

מחויבות המשרד   לאבטחת מידע

המשרד   מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המשרד   לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם . המשרד בוחן מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

במהלך שימושך באתר הינך מסכים כי המשרד ו/או כל מי מטעמם ו/או מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לחשיפת מידע בכל מקרה של פריצה לאתר ו/או לשרתיו וכי הינך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשרד או מי מטעמו ו/או מפעיל האתר בשל כך.

Cookies

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש בגרסאות מעודכנות של מערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

שינויים במדיניות הפרטיות

המשרד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית. שינויים כאמור ייכנסו לתוקפם 14 ימים לאחר פרסומם באתר, המשך שימושך באתר לאחר השינויים לעיל יעיד על קבלת שינויים אלו על ידך והסכמתך למדיניות המתוקנת. במקרה של חוסר הסכמה ערם המדיניות המתוקנת עליך לחדול מלעשות שימוש באתר.

יצירת קשר

               לצורך יצירת קשר בכל הנוגע למדיניות הפרטיות, יש לפנות לכתובת המייל: office@posner-law.co.il או לטלפון:02-6426666

הפנייה תעשה בהתאם לאמור לעיל תוך ציון פרטיך המלאים. המשרד מתחייב לטפל בפנייתך במהירות וביעילות.

 

עודכן לאחרונה: 02/07/2023