כללי

הסכם תנאי שימוש  בין לקוחות ו/או משתמשים  (להלן-" לקוחות" או "המשתמשים") לבין משרד ד"ר אסף פוזנר משרד עורכי דין שכתובתו קריית המדע 11 הר חוצבים ירושלים  (להלן-"המשרד")

העוסק במתן שירותים משפטיים לרבות שירותי ליטיגציה וסדר דין אזרחי, דיני נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח. (להלן-"השירותים")

להלן עקרונות  המשרד התחייבויות הלקוחות ו/או המשתמשים :

ניתן לפנות למשרד בטלפון 02-6426666 או בכתובת office@posner-law.co.il

מדיניות שיווק מחדש בפרסום מקוון

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, מציגים מודעות שלנו באתרים ברשת;

ספקי שרות (צד ג') שונים, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie להצגת מודעות מבוססות ביקורי עבר שלך באתר;

ביכולתך בכל עת להפסיק את השימוש בקובצי Cookie של ספקי שירות (צד ג') שונים על ידי ביקור באתר זה;

הגבלת אחריות

  1. כללי

השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד ומהווה את הסכמתכם לתנאי השימוש והשירות המפורטים לעיל ולהלן. המשרד, לרבות עובדיו, שלוחיו, נושאי משרה ודירקטורים בו ובחברות קשורות (להלן: "המשרד ובעלי התפקידים") מסירים כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר ושימושכם בו.

המשרד אינו אחראי לאי דיוקים או שגיאות תוכן באתרו, בעת הגלישה או בכל זמן אחר. כל המידע עשוי להשתנות ללא כל הודעה מוקדמת.

הפעולות , המעשים ו/או המחדלים הבאים שאינם כתוצאה מעשה ו/או מחדל ישיר ומודע של המשרד ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל נושא משרה הינם באחריות המשתמשים בלבד:

הגבלת האחריות האמורה לעיל תחול במידה המרבית המותרת על פי דין.

  1. תיאור שירותים וזמינות– המשרד אינו מתחייב כי תיאור שירות או כל תוכן אחר באתר הינו מדויק, מלא, מהימן, עדכני או נקי משגיאות. כל שירות עשוי להיות מוסר מן האתר בכל עת וללא כל התראה מצד המשרד.

קניין רוחני וסימני מסחר

כללי – זכות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים ותכני האתר נתונה למשרד ולבעלי האתר או ליוצרי התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, לבעלי זכויות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעלי הזכויות לעיל.

למען הסר ספק, הרי שכל תוכן האתר, לרבות הכתוב והמפורט בו, הגרפיקה המרכיבה אותו בכללה תמונות, סמלילים, תמונות, קטעי קול, סרטונים, וכל תוצר דיגיטלי אחר- הנו רכושו וקניינו הרוחני של המשרד או כל מי מטעמו, לרבות ספקי התוכן (להלן: "אתר האינטרנט")

ויודגש כי תוכן אתר האינטרנט  מוגן מכוחם של דיני הקניין הרוחני ושמירת זכויות היוצרים הישראליים והבינלאומיים, לרבות כל תוכנה ו/או יישום אשר בשימוש אתר האינטרנט, בין אם בבעלות המשרד ובין אם בבעלות מי מספקיה (תוכנה או אחרים)  והנם קניינם הבלעדי של המשרד או של ספקיה המוגנים על ידי דיני הקניין  הרוחני  ושמירת זכויות היוצרים הישראליים  והבינלאומיים.

"סימני המסחר" השימוש בסימני המסחר של המשרד כהגדרתם בהסכם תנאי שירות ושימוש, בין שהינם רשומים ובים שאינם רשומים, הינו אסור, לרבות שימוש בלוגו של המשרד וכל המפורט לעיל בהתאם.

סימני המסחר בהסכם זה, בין שהינם רשומים ובין שאינם רשומים, הכוללים את הגרפיקה באתר האינטרנט, סמלילים, גורמים עיצוביים, כותרות, סמלים, תסריטים, ביטויים ושמות  הם סימנים מסחריים של המשרד.

תוכן אתר האינטרנט וסימני המסחר יכונו להלן ביחד: "הקניין הרוחני".

אחריות מצד המשתמשים

בהסכימכם לתנאי השרות אתם מתחייבים כדלקמן :

תוכן השייך למשתמשים

בהסכימכם לתנאי השרות אתם מתחייבים ומצהירים כדלקמן :

שונות

תנאי השימוש והשירות מעודכנים לתאריך : 02.07.2023